Nestor le moustique, strip 2

BBBBZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ